edu_master

Léiriú suime maidir le rannpháirtíocht in clár Soláthar Samhraidh
2020 in Iar-Bhunscoileanna DEIS


Samhradh 2020

Mionsonraí scoile:

Mionsonraí Clár Oideachais an tSamhraidh:

Líon na ndaltaí atá le clárú:
Cad iad na critéir a úsáideadh chun na daltaí seo a aithint agus a roghnú:
Baill foirne na scoile a bhfuil ionchur acu sa phróiseas roghnúcháin (cuir tic le gach ceann a bhaineann le hábhair):
Eile, luaigh go sonrach:
Dá mbeadh maoiniú breise ar fáil, an mbeifeá san áit go dtiocfadh leat an clár a shíniú go ceann seachtaine eile:
An mbeadh sé i gceist agat:
An bhfuil CCS ar fáil faoi láthair sa scoil:
An bhfuil aon phleananna le haghaidh clár samhraidh arna reáchtáil ag CCS ann faoi láthair:
An mbeidh gá le soláthar iompair *

* Nóta féach tearmaí agus coinníollacha maidir le hiompar. Is féidir le scoileanna a socruithe féin maidir le hiompar áitiúil a dhéanamh. Níor chóir iompar a shocrú ach amháin do dhaltaí atá ag baint leasa as iompar scoile cheana féin faoi Scéim Iompair iar-bhunscoile na Roinne.

De réir na n-aidhmeanna a leagadh amach sna Treoirlínte do Chlár an tsamhraidh seo, cuir síos go hachomair conas a thabharfar aghaidh orthu. Seo thíos na haidhmeanna:

  • Deis thabhairt do dhaltaí sainaithnithe athcheangal leis an scoil, leis na múinteoirí agus le piaraí agus na caidrimh thábhachtacha seo a athbhunú.
  • Tacaíocht a thabhairt d’fholláine choirp, shóisialta agus mhothúchánach dhaltaí
  • Tacaíocht a thabhairt do dhaltaí ath-imeascadh/aistriú isteach sa suíomh oideachais atá pleanáilte acu don scoilbhliain seo chugainn lena bpiaraí.
  • Muinín a mhéadú i measc na bhfoghlaimeoirí ionas gur féidir leo leanúint ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile dá gcuid oideachais.
  • Na scileanna praiticiúla agus teicneolaíochta a theastaíonn uathu a sholáthar do mhic léinn le go mbeidh siad in ann dul i ngleic ar bhealach fhiúntach le foghlaim imeasctha sa todhchaí.

Is é Dé Céadaoin 01 Iúil 2020 an dáta deiridh d’iarratais.

DEARBHÚ

Dearbhaím go dtacaíonn Bord Bainistíochta na scoile leis an léiriú suime seo agus go nglacfaidh siad freagracht iomlán as clár an tsamhraidh agus go reáchtálfaidh siad é de réir an chreata agus de réir na gcritéar a leagtar amach in Athnascadh d’Iarbhunscoileanna: Treoir do Chlár an tSamhraidh, atá rannpháirteach sa chlár DEIS.

Cuirfidh an scoil a gcuid beartas maidir le Cosaint Leanaí, Sláinte & Sábháilteacht, Frithbhulaíocht, Iompar agus Teagmhais Chriticiúla agus Bia Sláintiúil i bhfeidhm ar an gClár Samhraidh. Beidh cóipeanna de na beartais seo ag gach múinteoir agus beidh siad ar fáil le haghaidh athbhreithnithe.

De réir an Achta um Thús Áite do Leanaí, 2015, déanann measúnú riosca agus Ráiteas um Chosaint Leanaí na scoile aon ghníomhaíocht nó aon sheirbhís den sórt sin a chur san áireamh agus sonraítear na rioscaí díobhála a sainaithníodh agus na nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun na rioscaí sin a bhainistiú.
 
Comhlíonfar riachtanais ghrinnfhiosrúcháin maidir le haon duine atá páirteach in obair an champa agus cuirfear tuismitheoirí ar an eolas faoi na beartais agus na nósanna imeachta ábhartha go léir. Cuirfear ar an eolas iad go mbeidh Ráiteas um Chosaint Leanaí i bhfeidhm le linn ghníomhaíochtaí an chláir samhraidh.
 
Déanfar oifigeach sláinte agus sábháilteachta as na múinteoirí a bheidh rannpháirteach ar feadh ré an chláir a ainmniú agus déanfar é/í a ainmniú sa doiciméad beartais ábhartha.
 
Beidh gach múinteoir rannpháirteach cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta.